0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Wyszukuj spośród setek tysięcy utworów muzycznych i tytułów filmowych

Product was successfully added to your shopping cart.

Warunki handlowe

Warumki handlowe społeczności Yabyrinth s.r.o. ID : 04268423 , z siedzibą Provaznická 438/7 , Cheb, Czechy.

1.Preambuła

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy ( zwana GTC ) , stosuje się do nabycia w sklepie internetowym http:// www.enbook.pl/ i http://endisc.pl.plktóry jest obsługiwany przez Yabyrinth Ltd. GTC reguluje stosunki między kupującym a sprzedającym w sprzedaży towarów pomiędzy spółką Yabyrinth Ltd. ID : 04268423 , z siedzibą  Provaznická 438/7 , Cheb, Czechia ( zwana dalej '' Sprzedający '' ) oraz jej partnerów handlowych ( dalej '' Kupujący '' ).

2.Definicje

Sprzedawca jest Yabyrinth Ltd. , ID : 04268423 , z Provaznická 438/7 , Cheb, Czechia.

Kupujący jest konsumentem czy przedsiębiorcą .

Stosunek prawny sprzedawcy i konsumenta wyraznie uregulowanych niniejszym OWU są regulowane odpowiednimi przepisami ustawy

Nr.40 / 1964 Sb. Kodeks cywilny oraz ustawy Nr. 634 / 1992 Sb.o ochronie konsumenta , zarówno z pózniejszymi zmianami oraz związane z nimi regulacje.

Powiązania prawne Sprzedającego z Kupującym , który jest biznesmenem , a nie określone w niniejszych OWU lub umowy między Sprzedającym a Kupującym jest regulowane odpowiednimi przepisami ustawy Nr.513 / 1991 Sb. Kodeks handlowy ze zmianami i związane z nim regulacje.

Indywidualna umowa z Kupującym , Sprzedawca jest lepsza koniunktura gospodarcza.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Jakiekolwiek użycie danych osobowych Nabywców jest regulowane przez ustawy Nr. 101 / 2000 Sb. O ochronie danych osobowych z pózniejszymi zmianami oraz innych ustaw i przepisów obowiązujących w Republice Czeskiej . Nabywca wolny wybór ( wciskając kolejności ) jasno wynika , że jest on świadomy powyższych faktów i zgadza się z dalszego przetwarzania swych danych osobowych do celów działalności gospodarczej operatora sklepu . Podanie danych osobowych jest dobrowolne , użytkownik ma prawo do dostępu , do informacji i ochrony praw należnie tylko w zakresie przawidzianym przez prawo . Zgoda ta może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym momencie .

4. Zamówienia i umowy

Kupujący ma prawo zamówić towar od Sprzedającego za pośrednictwem systemu zamawiania sklep , ewentualnie telefonicznie. Powstałe umowy ( łącznie z góry ustaloną ceną ) mogą być zmienione lub odwołane tylko za zgodą stron lub oparte na podstawach prawnych. Te, to GBT są wykonywane w jąęzyku czeskim , umowa zakupu może być również zawarta tylko w języku czeskim.

5. Ceny i płatności

Menu i ceny podane na umowie Sprzedawcy sklepu są stałe, zawsze aktualne i ważne w okresie, gdy są one tak kupowane i oferowane w sklepie internetowym. Jako iloczyn kursu zamknięcia umowy między Kupującym a Sprzedającym, Kupujący płaci cenę wskazaną za towar w momencie zamawiania towaru. Dokument podatkowy na podstawie umowy między Sprzedającym a Kupującym służy również jako dowód dostawy. Kupujący może przyjąć towar do momentu pełnej zapłaty, chyba że ustalono inaczej.

W przypadku, gdy kupujący dokona zwrotu sprzedawcy bo wtedy nie jest w stanie zapewnić dostawy towarów lub zorganizować dostawę po ustalonej cenie, sprzedający niezwłocznie zwróci kwotę zapłaconą na kupującego w uzgodniony sposób. Termin zwrotu funduszy wydatkowanych zależy od wybranej metody zwrotu, ale nie może przekroczyć 30 dni od momentu gdy nastąpiła ta niezdolność.

W przypadku, gdy istnieje oczywista błędu technicznego ze strony sprzedawcy w cenie towarów w interfejs WWW lub zbyt zamawiającego, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów do tej oczywiście błędnej ceny, nawet jeśli kupujący wysłał akceptację zamówień w tych warunkach.

Towary pozostają do momentu pełnej własności płatności sprzedającego. Sprzedawca akceptuje następujące warunki płatności : płatność gotówką przy odbiorze , płatność z góry przelewem , płatność on-line za pomocą karty kredytowej.

6. Termin dostawy i warunki dostawy

Sprzedawca realizuje dostawę towarów w momencie dostarczenia towarów do nabywcy lub towary zostają przekazane pierwszemu przewoznikowi, ale również przechodzi na ryzyko kupującego uszkodzenia. W normalnych przypadkach wysyłki towaru w ciągu 10 dni roboczych od płacenia pełnej kwoty ceny zakupu.

W przypadku płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku bezgotówkowej zapłaty ceny nabycia jest płatne w terminie 14 dni roboczych od umowy zakupu. Jeżeli sprzedawca w tym terminie nie otrzyma płatności na koncie, zamówienie zostanie anulowane przez sprzedającego.

W przypadku płatności bezgotówkowych, nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia wraz ze zmienną symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej przez nabywcę do zapłaty ceny nabycia w momencie posłał odpowiednią kwotę na konto sprzedającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeśli jest podany zły adres dostawy. O tej odmowie wysyła informacje na e-mailowy adres klienta.

Jeżeli kupujący wielokrotnie odmawia obowiązek zapłacenia za zamówiony towar sprzedający ma prawo odmowy lub zawieszenia wszystkich zamówień kupującego.

W przypadku wymiany towaru w ciągu 14 dni od zakupu towaru, nabywca jest obciążony kosztami wysyłki, a każda taka dostawa towarów na rzecz kupującego. W przypadku zwrotu towaru przez nabywcę do sprzedawcy w ciągu 14, kupujący jest obciążony kosztami przesyłki.

7. Gwarancja i serwis

Gwarancja na towary konsumpcyjne wynosi 24 miesiące . Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowane normalnym użytkowaniem.

Dla wymagania naprawy lub wymiany gwarancyjnej jest potrzebny dowód zakupu. W przypadku wysłania towaru do sprzedawcy, jest powinne spakować w taki sposób towar, aby nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie transportu. Sprzedający nie udziela pogwarancyjnego serwisu kupującym.

8. Procedura reklamacji

W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym występuje wada, kupujący w zależności od rodzaju wady ma następujące prawa :

w przypadku wymiennych wady :

a) prawo do bezpłatnego, regulaminowego i terminowego usunięcia wad b) prawo do wymiany wadliwego towaru lub wadliwych części, jeśli podano nieproporcjonalny charakter wady c) w przypadku możliwości opisanych w pkt. a) a b) ma prawo na roysądną obniżkę od ceny zakupu lub odstąpienia od umowy

w przypadku wad niewymiennych :

a) prawo do wymiany wadliwego towaru lub do odstąpienia od umowy w przypadku wymiennych wad, jeżeli nabywca nie może do ponownego wystąpienia wady po naprawie ( tj.towary były już 3 razy reklamowane z tą samą wadą ) lub większa ilość wad rzeczą właściwie używaną b) prawo do wymiany wadliwego towaru lub do odstąpienia od umowy w przypadku innych nieusuwalnych wad i nie wymaga wymiany rzeczy nabywcy. Reklamację można złożyć u sprzedawcy. Reklamacji nieuwzględnia się jeżeli :

- wynikły podczas awari lub uszkodzenia w sposób nieprawidłowego zastosowania w przeciwieństwie do podanej instrukcji użytkowania lub innym niewłaściwym działaniem kupującego, któremu można udowodnić niewłaściwe manipulowanie towarem

- do wad spowodowanych przez normalne zużycie i domowego, z użyciem terminu pod specjajnym ustawodawstwem, jeśli takie roszczenie jest stosowane po upływie tego okresu z powodu uszkodzeń spowodowanych przez klęski żywiołowe

9. Rozwiązanie umowy

Kupujący, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez kary w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Dalej kupujący, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami § 53 ust. 7 i 8 ustawy nr 40 / 164 Coll Kodeksu cywilnego z pózniejszymi zmianami . Powyższe nie ma zastosowania do kupującego, który jest przedsiębiorcą i zawarcia umowy sprzedaży w związku z jego działalnością. W przypadku wspomnianego odstąpienia od umowy zostanie wysłana przez sprzedawcę cena zakupu na rachunek bankowy kupującego, który w tym celu poinformuje sprzedawcę.

Nabywca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej za towar ( sprzedający nie wraca części kwoty zapłaconej za wysyłki, opłaty pocztowe lub za pobraniem ), w tych warunkach, że wrócony towar nie jest uszkodzony lub w inny sposób nie utracił na wartości.

Do momentu dostarczenia produktu do Kupującego, Sprzedający w każdej chwili może odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedający zwróci pieniądze bez zbędnej zwłoki na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w pełnej wysokości ceny zakupu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

 

10. Ochrona danych osobowyc, wysyłanie wiadomości marketingowych i polityka cookies
Dane osobowe Kupującego bedącego osobą fizyczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 101/2000 Dz.U., z póź. zm.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania ew. adres doręczenia zamówienia, VAT, adres e-mail oraz numer telefonu (dalej zwane „Danymi osobowymi").
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do wywiązania się z praw i obowiązków określonych w umowie, korzystania z konta, jak również w celu otrzymywania od Sprzedającego informacji marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest czynnikiem warunkującym realizację zamówienia.
Kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnych z prawdą (przy rejestracji, na koncie użytkownika, przy zamawianiu na stronie sklepu), a także do bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającegoo zmianach zachodzących w swoich danych osobowych.
Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedający nie będzie bez uprzedniej zgody kupującego przekazywał danych osobowych osobom trzecim - z wyjątkiem osób przewożących towar.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w postaci drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
Kupujący potwierdza, iż przekazane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany o tym, że ich przekazanie jest dobrowolne.
W przypadku, gdy Kupujący domniewa, iż Sprzedający lub podmiot przetwarzający dane (pkt. 9) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z prawem, może:
domagać się wyjaśnienia od Sprzedającego lub podmiotu przetwarzającego dane,
domagać się naprawienia zaistniałej sytuacji.
Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania mu takiej informacji. Sprzedający za udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych może domagać się odpowiedniej opłaty, która jednak nie przewyższa kosztów niezbędnych do udzielenia takiej informacji.

Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z produktami, usługami lub sklepem internetowym Sprzedającego na adres e-mail Kupującego, a także wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego informacji marketingowych na adres e-mail Kupującego.
Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym Sprzedającego, Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie na swoim komputerze tzw. plików cookies. Po dokonaniu zakupu Kupujący ma prawo daną uprzednio zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies wycofać.

 

11. Postanowienia końcowe

Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez sprzedającego, wysyłanie upomnień i kosztów związanych z odzyskiwaniem wszelkich długów. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca ma prawo do przypisania jej wierzytelności z umowy na osobę trzecią. Wzajemne stosunki umowne między stronami podlega prawu Republiki Czeskiej w szczególności ustawa nr . 40 / 1964 Sb. Kodeks cywilny z pózniejszymi zmianami.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy i / lub GTC jest lub stanie się, lub zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nie wpłynie to ( w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo ) na ważność i wykonalność pozostałych postanowień umowy i / lub GTC. Te, to GTC weszły w życie w dniu 22 kwietnia 2015 roku i są dostępne na stronie internetowej sprzedawcy. Te, to GTC sprzedający ma prawo zmienić w dowolnym momencie. GTC następnie tracą ważność i skutecznośź datą wejścia w życie nowych GBC pózniej.